Kafka nije živeo kafkijanski

O Kafkinom jeziku, stilu i prevodljivosti

Protiv interpretacije, esej Suzan Sontag

Korespondencija: Franc Kafka i njegov otac (I)